Kallelse och Dagordning Årsmöte

Kallelse till årsmöte i Hönö Motorklubb

 Onsdagen den 23/3 kl 18:30

 Vi kommer denna gång att tillämpa oss av ett digitalt årsmöte. Det innebär att ni får en kallelse där det finns en länk till mötet. Ni trycker på länken och ansluter. Ni kommer att se styrelsen i bild och vi kommer att försöka göra detta så bra som möjligt. Orsaken till denna typ av möte är för att alla medlemmar skall ha en chans att deltaga i första hand och i andra hand för att vi inte skall träffas så många personer på ett och samma ställe pga smittspridning.  

Länken till mötet:

Årsmöte Hönö Motorklubb

Onsdag, den 23 mars · 18:30–20:00

Anslutningsinformation för Google Meet

Videosamtalslänk: https://meet.google.com/guv-hwws-vvw

(Prova gärna länken innan själva mötet så allt fungerar)

 

Hjärtligt välkomna

Peter Carman
Vice Ordförande Hönö Motorklubb                                                   

      

Agenda för Årsmöte Hönö Motorklubb 2020-21
2022-03-23

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är behörigt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för möte
 5. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet samt att vara rösträknare.
 6. Föredragande av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret samt balans och resultaträkning för verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under verksamhetsåret
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tid som revisionen avser
 9. Fastställande av medlemsavgifter och övriga betalningsrutiner

10. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

11. Fastställande av budget för det kommande året

12. Val av styrelse:

 1. Ordförande, nyval 1år
 2. Kassör, omval/nyval 2år
 3. Sekreterare tillika Vice Ordf, omval/nyval 1år
 4. Försäkringsansvarig, omval/nyval på 2år
 5. Ledamot 4, omval/nyval 1år
 6. Ledamot 5, omval/nyval 2år
 7. Suppleant 1 väljs på ett år
 8. Suppleant 2 väljs på ett år

13. Val av revisorer för det kommande året

 1. Revisor väljs på ett år
 2. Revisorssuppleant väljs på ett år

 

14. Övriga frågor

 

Verksamhetsberättelse 2020-21

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020–21.

 1. Fakta om året som gått

Hönö Motorklubb (HMK) har under året som gått:

Antal betalande medlemmar vid årets slut uppgick till 82 st.

Enligt följande fördelning:

Styrelse inkl. suppleanter                    7st                

Medlemmar                                             75st

 

Styrelsen för 2020-21:

Ordförande                                            Vakant

Sekreterare och Vice ordförande       Peter Carman

Kassör                                                     Arne Wettesten

Försäkringsansvarig                             Anders Funke

Ungdomsansvarig                                Kristian Larsson

Ungdomsansvarig                                Tobias Wallhult

 

Suppliant                                                Alex Karlsson

Suppliant                                                Olle Olausson

Suppliant                                                Jonas Corneliusson

                     

Antal protokollförda styrelsesammanträden under året var 4st samt en rad sammankomster som inte är protokollförda och därigenom inga beslut tagna.  

 

Valberedning

Föreningens valberedning har bestått av Kenneth Karlsson & Jonas Corneliusson.

 

2. Styrelsens berättelse

Vice ordförande & Sekreterare

Ordförandeskapet har övergått till Vice ordförande på grund av personliga skäl. 

Med anledning av pandemin (Covid-19) har vi inte haft några aktiviteter alls.

Möten och dialoger med sponsorer och kommun har genomförts under åren för att vidmakthålla att motorklubben finns kvar och har för avsikt att fortsätta finnas.

Kassör

Vi har haft lite svårt att få in medlemsavgifterna pga att alla inte har lämnat sina mailadresser. Vi har skickat ut brev till dom som inte betalt men tyvärr har vi inte fått respons i flera fall. Detta får naturligtvis konsekvenser för dessa medlemmar i form av att försäkringarna inte kommer att kunna kopplas till klubben.

Försäkringsansvar

Anders Funke är nytillsatt försäkringsansvarig. Anders har tillsammans med Jonas Hansson satt sig in i rollen och har axlat posten mycket bra under perioden.  

Suppleanter

Suppleanterna har deltagit på styrelsemöten som ordinarie medlemmar då vi inom klubben valt detta för att alla skall ha samma insyn i styrelsearbetet.

4. Verksamhetsplan för 2022

tyrelsen föreslår att föreningen under 2022 fortsätter att:

 • Göra ytterligare satsningar på ungdomsverksamheten i form av bland annat ungdomsevent i samarbete med Fritidsförvaltningen.
 • Hantera klassik- och veteranbils-försäkringar.
 • Ge ut minst en typ av en tidning i samband med att av årsavgiften skickas ut.
 • Anordna Motorns Dag om det är möjligt och om engagemang från medlemmar kommer att finnas.
 • Arrangera någon typ av Pub och grillkvällar under året.
 • Arrangera pensionärskörningar från ålderdomshem i kommunen i samråd med ansvariga inom kommunen.
 • Delta på en Cruising i syfte att samla in pengar till välgörande ändamål typ Världens Barn.
 • Vara öppna för att delta och engagera HMK i eventuellt uppkomna ungdomsprojekt där Motor är inriktningen. Detta skall göras utan ekonomisk insats, endast närvaro och stöd för andra föreningar.

 5. Ekonomisk berättelse

 Under året som gått har vi HMK endast haft få utgiftsposter. Totalt har HMK en god ekonomisk status samt bra balans i inkomster och utgifter.

 6. Budgetförslag för 2022

 Det har inte tagits fram en budget för 2022 förutom de 10000kr som vi fått som stipendium som skall tillfalla Ungdomsverksamheten. För varje projekt och evenemang tas av ansvarig för detsamma fram en budget som godkänns av styrelsen innan genomförande. Baserat på det gångna årets ekonomiska status och hantering av budgeten bedömer vi tillsammans med revisorerna att detta fungerar för vår förening.

Medlemsavgift 2022

Medlemsavgift Hönö Motorklubb 2022

Med anledning av stor förvirring beträffande medlemsavgiften och vilken man skall betala så har styrelsen beslutat att ny medlemsavgift för 2022 är 250kr för enskild medlem, 500kr för familjemedlemskap. Inget krångel och inget oklart.

Du kan göra inbetalningen direkt på internetbanken eller via inbetalningskortet nedan.

OBS! Bankgiro: 628-1547

Sista inbetalningsdag är 30/4 2022.

Vid utebliven inbetalning efter en påminnelse meddelas IF om utebliven inbetalning förutsatt att du har ditt fordon försäkrat via medlemskapet. Din försäkringspremie kommer då att förändras på förfallodagen. För er som inte har någon försäkring kopplad till medlemskapet händer ingenting förutom att ni går miste om en bra gemenskap.

 

Med Vänliga Hälsningar

Arne Wettesten                                                            Peter Carman

Kassör                                                                            Vice Ordförande